Skip to main content

Title

การนวดเด็กทารก

ลูกน้อยของคุณยิ้มขณะที่คุณประคองแก้มของเขา และเงียบขณะที่คุณลูบหลังของเขา คุณรู้ว่าเวลาเหล่านี้มีความพิเศษมากเท่าใด แต่คุณอาจไม่รู้ว่าสัมผัสที่อ่อนโยนของคุณยังช่วยบำรุงการเจริญเติบโตและพัฒนาการ การสื่อสารและการเรียนรู้ของลูกน้อยของคุณด้วย

Benefits of Touch & Baby Massage

การนวดตัวให้ลูกน้อยของคุณเป็นประจำจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ขณะที่ช่วยทางด้านประสาทให้แก่เขา และทำให้เกิดพัฒนาการด้านสุขภาพและอารมณ์

Baby Massage Techniques

เรียนรู้เทคนิคและเคล็ดลับพื้นฐานเพื่อช่วยให้เจ้าตัวน้อยของคุณได้รับอะไรมากกว่าการนวดประจำวัน
Newborn Massage Guide

ลูกน้อยวัยแรกเกิดของคุณต้องการการดูแลเอาใจใส่ที่อ่อนโยนเป็นพิเศษ เรียนรู้วิธีการนวดผิวที่บอบบางของเขาอย่างปลอดภัย ขณะที่บำรุงพัฒนาการของเขาไปด้วย
Baby Massage Guide: Six Weeks Plus

เมื่อลูกน้อยของคุณเติบโตขึ้น คุณสามารถเพิ่มสัมผัสอื่นๆ ในกิจวัตรการนวดตามปกติของคุณ เพื่อให้คุณมีโอกาสได้พัฒนาทางด้านประสาทให้แก่เขา ทำให้การนวดมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น
Baby Massage Guide: Six Months Plus

เมื่อลูกน้อยของคุณเติบโตขึ้น คุณสามารถเพิ่มสัมผัสอื่นๆ ในกิจวัตรการนวดตามปกติของคุณ เพื่อให้คุณมีโอกาสได้พัฒนาทางด้านประสาทให้แก่เขา ทำให้การนวดมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น
The Power of Scent

ค้นพบหน้าที่สำคัญของกลิ่นที่มีต่อพัฒนาการด้านสุขภาพของลูกน้อยของคุณ